Apie įmonę

Uždaroji akcinė bendrovė „Ritava“ įkurta 2010 m. rusėjo 15 d. Bendrovės veiklos objektas – verslo paslaugos, teikiamos  Lietuvos įmonėms ir gyventojams. 2010 m. lapkričio 25 d. bendrovė gavo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimą Nr.191 - teikti bankroto administravimo paslaugas ir leidimą Nr.39 - teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys:

 • Įmonių bankroto teisminis ir neteisminis administravimas;
 • Įmonių restruktūrizavimas;
 • Įmonių likvidavimas;
 • Turto administravimas;
 • Fizinių asmenų bankroto administravimas;
 • Įmonių konsultavimas verslo ir nemokumo klausimais.

Bendrovėje dirba darbuotojai - administratoriai, turintys bankrutuojančios įmonės ir įmonių restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus nuo 2000 metų. Administratorių ilgametė darbo patirtis leidžia užtikrinti sklandų, skaidrų ir operatyvų bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų atlikimą, tinkamai atstovauti tiek kreditorių tiek įmonių interesus.

UAB„Ritava“ darbuotojai savo darbe vadovaujasi Administratorių profesinės etikos kodeksu.

Administratorių darbo veikla yra apdrausta civiline atsakomybe.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Įmonių Bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Ūkio ministerijos) sudarytame sąraše 2010 m. lapkričio 25 d. UAB„Ritava“ įrašyta kaip juridinis asmuo, teikiantis bankroto administravimo paslaugas, kurio Nr. B-JA132 bei  restruktūrizavimo administravimo paslaugas, kurio Nr. R-JA33.

 

Teikiamos paslaugos

UAB „Ritava“ teikia visas su įmonės veikla susijusias paslaugas:

 • konsultuoja bankroto bylos iškėlimo bei bankroto procedūrų naginėjimo metu iškilusiais klausimais, ruošia dokumentus bankroto bylos iškėlimui, administruoja bankrutuojančias įmones.
 • konsultuoja restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimais, ruošia dokumentus restruktūrizavimo bylos iškėlimui, administruoja restruktūrizuojamas įmones.
 • konsultuoja įmonių likvidavimo klausimais, atlieka likvidatoriaus funkcijas nuo vykdomų įmonės sandorių užbaigimo iki jos išregistravimo iš juridinių asmenų registro.
 • konsultuoja ir atlieka turto administravimo paslaugas.
 • Konsultuoja fizinių asmenų bankroto klausimais.
 • Konsultuoja įmonių verslo ir nemokumo klausimais.

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma.

Bankroto procesą reglamentuoja - Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas (2001 m. kovo 20 d. Nr.IX-216).

Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

Restruktūrizavimo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.

Restruktūrizavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (2010 m.liepos 2 d. Nr.XI-978) ir kiti teisės aktai.

Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau – fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Fizinio asmens bankroto procesą gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo.

Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA).

(Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas (2012 m.gegužės 10 d. Nr.XI-2000).

Įmonės likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina

Įmonės likvidavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas (2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835) ir kiti teisės aktai.

Turto administravimas gali būti nustatomas teismo nutartimi, įstatymu, sandoriu arba administraciniu aktu. Turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas.

Turto administravimo rūšys:

 • turto paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti;
 • turto visiškas administravimas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui.